Elektromagnetická indukcia

Zadanie úlohy

 1. Zoznámte sa s experimentom „Elektromagnetická indukcia“- rotujúca cievka v homogénnom magnetickom poli. Uskutočnite merania indukovaného elektromotorického napätia v závislosti od frekvencie rotujúcej cievky. Údaje si uložte. Zmerajte pre 10 rôznych hodnôt uhlovej frekvencie ω.
 2. Overte platnosť Faradayovho zákona pomocou vzťahu (5) a určite, ako závisí amplitúda uo indukovaného elektromotorického napätia od uhlovej frekvencie ω závitu. Znázornite grafickú závislosť amplitúdy uo indukovaného elektromotorického napätia od uhlovej frekvencie ω závitu.
 3. Overte platnosť Faradayovho zákona pomocou vzťahu (6) a určite, ako závisí určitý integrál elektromotorického napätia: Equation 7 od uhlovej frekvencie ω závitu pre niekoľko hodnôt uhlovej rýchlosti.
 4. Diskutujte o odlišnosti meranej a idealizovanej (teoretickej) závislosti.
 5. Vypracujte protokol s nasledovnými časťami:
  1. Úvod do technológie vzdialených experimentov.
  2. Fyzikálny úvod skúmaného javu.
  3. Popis experimentu, jeho usporiadanie, použité pomôcky a vzorové meranie.
  4. Diskusia o využití vzdialeného experimentu z hľadiska vašej budúcej pedagogickej praxe.
  5. Diskusia o získaných výsledkoch v nadväznosti na vzdialený experiment.
 6. Pre pokročilých experimentátorov:
  Zoznámte sa s experimentom „Rotujúci magnet a pevná cievka“ (v súčasnosti nie je k dispozícii ) http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz. Pokúste sa detailne rozobrať časový priebeh elektromotorického napätia. Ďalej sa pokúste postupovať rovnako, ako v prípade rotujúcej cievky.