VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

Nastavení experimentu

Data

Naměřená data exportujeme a zpracujeme programem, např. MS Excel. Pro výpočet Planckovy konstanty potřebujeme odečíst napětí diody v propustném směru. To odečteme tak, že v grafu hodnotami, kdy už LED svítí a napětí stoupá téměř lineárně, proložíme přímku a odečteme průsečík s osou napětí (viz graf - modrozelená úsečka u LED č. 2, graf lze zvětšit kliknutím na obrázek).

Graf

VA charakteristiky LED diod

Výsledky

Po odečtení všech napětí už stačí vypočítat Planckovu konstantu ze vztahu
h = U*e*λ/c,
kde U je odečtené napětí z průsečíku, e je náboj elektronu, λ je vlnová délka, c je rychlost světla. Absolutní odchylka a relativní odchylka je spočítána vůči tabelované hodnotě h = 6,626*10-34 J*s.

Výsledky měření