Radioaktivita (5 experimentů)

Zadání úlohy

Úkoly pro SŠ studenty:

Společné povinné úkoly:

  1. Seznamte se se základními způsoby ochrany před ionizujícím zářením.
  2. Zamyslete se nad rolí statistického zpracování v těchto experimentech A–C (viz tabulka níže). Zejména se zamyslete nad významem aritmetického průměru a výběrové směrodatné odchylky.
  3. Proveďte zejména úlohu C: Ve vzdálené laboratoři proměřte závislost počtu pulzů (míry radiace) na tloušťce vrstvy stínicího materiálu, a to aspoň třikrát pro každou tloušťku z intervalu 0–2,5 mm.
    ( Úloha B je dobrovolná pro zájemce. Úloha A je častečně obsažena v C – viz následující bod.)
  4. Nezapomeňte naměřené hodnoty opravit – tzn. odečíst naměřenou hodnotu přirozeného radiačního pozadí.
  5. Všemi šesti naměřenými a opravenými hodnotami proložte očekávanou funkci (exponenciála).
    (Např. v programu MS Excel to znamená přidat do grafu spojnici trendu.)
  6. Vypracujte protokol z měření, v jehož závěru zhodnoťte, jak dobře očekávaná teoretická závislost souhlasí s naměřenými hodnotami. Pokuste se zhodnotit účinnost ochrany stíněním.

Nezapomeňte zavřít okno s ovládáním vzdáleného experimentu, pokud neměříte či nečekáte na měření ve frontě, abyste vzdálený experiment zbytečně neblokovali pro další zájemce.

Doba ovládání experimentu v případě fronty je omezena na 10 minut na uživatele!

Téma experimentu A. Přirozené radiační pozadí B. Ochrana vzdáleností C. Ochrana stíněním vrstvou materiálu
I)     Návod k provedení experimentu
II) Spustit experiment Spustit experiment Spustit experiment
Přejít k rozhraní pro stažení automaticky naměřených hodnot
III)     Návod k zpracování experimentu
Šablona protokolu – UK MFF Fyzika pro nefyziky

(Šablona protokolu pro SŠ v tomto experimentu není k dispozici. Můžete spustit experiment – tzn. ovládat měřicí aparaturu i záznam naměřených hodnot. V případě fronty uživatelů lze spustit rozhraní pro stažení dat a  získat reálná data z non-stop automatického dlouhodobého měření, tzn. libovolně velký statistický soubor.)