Přeměna solární energie

Zadání úlohy

 1. Seznamte se s experimentem fotovoltaického článku
 2. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku za tmy, data zaneste do grafů.
 3. Zapněte osvícení fotovoltaického článku a změřte voltampérové charakteristiky článku pro různé hodnoty intenzity osvětlení, data zaneste do grafu.
 4. Zjistěte faktor plnění článku FF (podle rovnice (5)) a zjistěte celkovou účinnost převodu solární energie na elektrickou.
 5. Určete maximální elektrický výkon, nasbíraný z 1 m2 studovaného fotovoltaického článku. Předpokládejte, že na 1 m2 Sluncem ozářené plochy dopadá v našich podmínkách za každou 1 s asi 750 J solární energie.
 6. Zjistěte součinitel ideálnosti diody a z rovnice (6).
 7. Pro pokročilé experimentátory: Z měřených dat zjistěte maximální elektrický výkon fotovoltaického článku Pm při daném ozáření a odpovídající optimální zatěžovací odpor Rm.
 8. Vypracujte referát s těmito částmi:
  1. Úvod do technologie vzdáleně řízeného experimentu
  2. Fyzikální úvod studovaného jevu
  3. Popis experimentu a jeho uspořádání, pomůcky, ukázka naměřených reálných dat
  4. Dosažené výsledky
  5. Rozbor dosažených výsledků a metodiky vzdáleně řízeného experimentu