Přeměna solární energie

Zadání úlohy

  1. Seznamte se s experimentem křemíkového fotovoltaického článku.
  2. Změřte voltampérovou charakteristiku článku za tmy, data zaneste do grafu. V propustném směru sestrojte také graf závislosti logaritmu proudu proti napětí a z lineární části grafu určete součinitel n při T = 300 K (vychází se z rovnice 1).
  3. Zapněte osvětlení článku a změřte volt-ampérové charakteristiky pro různé hodnoty intenzity světla a data zaneste do společného grafu.
  4. Určete faktor zaplnění FF podle rovnice 3 pro jednotlivá osvětlení.
  5. Účinnost článku zjistěte z následujících údajů: sluneční energie dopadající na 1 m2 za 1 s je 750 joulů, plocha článku je však 1 cm2. Výkon z něj určete jako součin Jm Um pro osvětlení 40, 70 a 100 %. Použitá lampa nemá výkon jako Slunce, takže zkuste počítat také účinnost např. pro energii jen 75 joulů, je-li osvětlení stoprocentní.
  6. Předpokládejte velký paralelní odpor a pokuste se vypočítat velikost sériového odporu při osvětlení 100 % pomocí derivace dJ/dU v bodě J = 0. Za světlem generovaný proud JL považujte proud nakrátko, proud J0 získáte z charakteristiky za tmy.

Poznámka: výsledky úkolu 4 a 5 je vhodné zpracovat do tabulky.