Radioaktivita (5 experimentů)

Úvod

Najdeme mnoho technických, průmyslových či diagnostických aplikací, kde se využívá ionizující záření, jako např. detektory kouře v hlásičích požáru, rentgenové přístroje pro průmyslovou či lékařskou diagnostiku, sterilizaci potravin a lékařských pomůcek. Ionizující záření nás může jak léčit (seznamte se např. s tzv. Lekselovým gama nožem, který se nachází v Nemocnici Na Homolce), ale také ublížit nám. Proto by každý člověk měl dobře znát základní způsoby ochrany před zdroji ionizujícího záření. Přitom je třeba přihlédnout i k jeho druhu.

Rozeznáváme několik druhů ionizujícího záření, které se liší svou pronikavostí i v základních vlastnostech:

Stínící stěna z olova
Obr. 1: Stínicí stěna z olova kolem rentgenového přístroje. (Převzato z webu společnosti Plehaso, k. s.)

Základní a intuitivní způsoby ochrany před ionizujícím zářením jsou:

Pro první dva způsoby ochrany nepotřebujeme žádné zvláštní pomůcky. Především musíme znát a respektovat označení nebezpečných zářičů. Rovněž před přirozeným radiačním pozadím se nemusíme chránit. Živé formy na zeměkouli jsou totiž jeho existenci dobře přizpůsobeny; např. v buňkách fungují do jisté míry poškození samoopravovací mechanizmy dvoušroubovice DNA, která nese genetickou informaci. Naopak přirozené radiaci můžeme vděčit za pestrou diverzitu života na Zemi, která je navíc určována zákony evoluce.

Radioaktivita čili samovolná přeměna jader nestabilních prvků, doprovázená vznikem ionizujícího záření, je náhodný fyzikální jev, který nelze předpovědět, přesto jej můžeme popisovat pomocí prostředků statistické fyziky. V této úloze se seznámíte se základními pojmy ze statistiky a s nimi si následně ověříte jednoduché zákonitosti, které pro způsoby naší ochrany před ionizujícím zářením platí.