Radioaktivita (5 experimentů)

Návod k experimentu

Experiment s drobným zdrojem ionizujícího záření (silnějším než školní zdroje záření) je fyzicky umístěn na UK MFF Praha. Budeme k němu přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera aj.

Přístroje a pomůcky:

  1. Geigerův-Müllerův detektor ze soupravy GAMABETA 2007, (2 ks – GM1 a GM2), jednoduchá úprava pro připojení k měřicímu systému ISES. GM1 měří míru radiace (počet pulzů za zvolený časový interval) v různých pozicích, GM2 měří přírodní radiační pozadí.

  2. Drobný zdroj ionizujícího záření: 241Am, deklarovaná aktivita zářiče A = 300 kBq, záření α je odstíněno, záření γ o energii 60 keV vychází ze zářiče v kolimovaném (užším) svazku.

  3. Polohovací zařízení XY: přesné a dobře reprodukovatelné nastavení polohy detektoru GM1 zajišťuje XY posuv s digitálně řízenými krokovými motory. Pohyb v ose Y slouží k nastavení vzdálenosti detektoru GM1 od zdroje ionizujícího záření. Pozice v ose X odpovídá buď přímé cestě mezi zářičem a detektorem bez překážky (když zkoumáme závislost na vzdálenosti od zářiče), anebo další pozice v ose X se uplatňují v úloze ochrana stíněním, kdy srovnáváme účinek různých stínicích vrstev (závislost na tloušťce vrstvy a druhu stínicího materiálu).

  4. Měřicí systém ISES.

  5. Software iSES Remote Lab SDK pro vzdálené řízení experimentů.

  6. Řídicí počítač (měřicí server) připojený k Internetu.

 

Obr. 1: Pohled na původní vzdálenou měřicí aparaturu s analogovým laboratorním XY zapisovačem řízenou přes Internet. Geigerův-Müllerův čítač GM2 průběžně monitoruje přírodní radiační pozadí a je dostatečně schovaný před zdrojem ionizujícího záření. Pohyblivý čítač GM1 je připevněn k polohovacímu zařízení, které umožňuje měnit vzdálenost od zdroje ionizujícího záření. Oba čítače GM1 a GM2 jsou připojeny ke vstupům měřicího systému ISES, polohovací zařízení je připojeno přes sériový (COM) port k měřicímu PC/serveru.