Polarizace světla (SŠ)

Úvod

Když skotský teoretický fyzik James Clerk Maxwell odvodil slavnou sadu rovnic a vysvětlil podstatu světla jakožto příčného elektromagnetického vlnění, byla objevena  nová vlastnost světla – polarizace. Příčné elektromagnetické vlnění znamená, že vektory intenzity elektrického pole a magnetické indukce jsou vždy kolmé ke směru šíření světla.

Electromagnetic wave

Většinou jsou všechny směry polarizačních rovin stejně pravděpodobné a obsažené světle, tehdy říkáme, že přírodní zdroje světla (Slunce,  oheň) produkují nepolarizované světlo. Ale v přírodě nastávají i některé procesy, jako např. odraz, rozptyl, dvojlom, atd., které mění nepolarizované světlo na částečně nebo dokonce úplně polarizované. To závisí na optických vlastnostech prostředí, na geometrii uspořádání a na symetrii vnitřní struktury.

Birefrigence

Cílem tohoto článku a vzdáleného experimentu je představit a vysvětlit základní druhy polarizace světla a různorodost jejího využití v každodenním životě, pro vědecké účely, nebo jen pro zábavu. Navíc si ukážeme, jak lze polarizační stav měřit, z měření určit a případně změnit.