Meteorologická stanice v Praze

Zadání úlohy

 1. Popiš experiment a jeho uspořádání.
 2. Specifikuj názvy ISES komponentů použitých v tomto experimentu.
 3. Jste připojený k experimentu sám, právě teď, nebo to není váš případ? Jestliže ne, najděte adresy vašich spoluexperimentátorů. Víte kde se adresy vyskytují?
 4. Vyberte si jednu z proměnných (teplotu, tlak, intenzitu slunečního záření), kterou chcete měřit. Stejným způsobem můžete postupně změřit všechny.
 5. Vyberte na panelu požadovaný časový interval např. pro teplotu. Může to být jeden den, jeden týden nebo měsíc, jak sám potřebujete.
 6. Je možné vybrat časový interval pozorování: a) šest měsíců, b) sedm měsíců, c) 30 týdnů, d) 27 týdnů, e) 200 dní, f) 150 dní?
 7. S jakou přesností určujeme teplotu a časový interval Δt?
 8. Pro zvolený časový interval zhotovte grafickou závislost vybrané fyzikální veličiny.
 9. Kterou proměnnmou jste vybrali jako nezávisle proměnnou (vodorovná souřadnice) a kterou jako závisle proměnnou (vertikální souřadnice) ve vašem experimente? Všimněte si pozorně nejmenšího dílku nezávisle proměnné ve Vámi zvoleném časovém intervale.
 10. Přemýšlejte o přesnosti měření. Je to polovina nejmenšího dílku škály na grafu?
 11. Chcete generovat novou web stránku s novou tabulkou naměřených hodnot. Co musíte udělat?
 12. Pozorované hodnoty uložte do tabulky. Buďte pozorný při používaní jednotek času.
 13. Pozorujte globální maximum pro zkoumanou funkci např. ve Vámi zvoleném časovém intervalu najděte nejnižší a nejvyšší teplotu. Co můžete udělat když na grafu najdete dvě nebo víc stejných hodnot teploty v různém čase? Pokuste se zvýšit přesnost určení hodnoty změnou škály času . (Například vyberte kratší časový interval.)
 14. Sestrojte graf , v kterém nezávisle proměnná je v základných jednotkách SI soustavy. Jaká je to jednotka?
 15. Porovnej přesnost určení globálních a lokálních extrémů teploty pro různé škály časové osy.
 16. Určete průměrnou hodnotu teploty pro vybraný časový úsek.
 17. Urči a napiš rozdíl mezi okamžitou a průměrnou teplotou.
 18. Co platí pro sumu všech těchto odchylek? Ověř zda je suma rovná nule.
 19. Porovnej pro vybrané časové období a veličinu hodnoty pro tři za sebou následující roky a urči globální extrémy a střední kvadratickou odchylku. Porovnej výsledky pozorovaného tlaku a sluneční intenzity spolu jako jeden datový soubor.
 20. Umíte najít nějaké korelace nebo považujete tyto tři veličiny za nezávislé?
 21. Uvažuj jaký vliv mají změny těchto proměnných na Vaši náladu a tělesnou vitalitu.
 22. Vypracujte projekt, který má standardní časti: Úvod, Teoretická část, experimentální část ( data a grafy, výpočty a tabulky) a Zhodnocení.

V poslední části zhodnoťte nejen dosažené výsledky, ale i jak se Vám pracovalo s Internetem a měřilo jeho prostřednictvím.