Heisenbergův princip neurčitosti (mimo provoz do 1. 3. 2024)

Zadání úlohy

  1. Seznamte se s experimentem ”Heisenbergův princip neurčitosti“ a k němu příslušnou teorií.
  2. Proveďte podrobné měření intenzity záření difrakčního obrazce štěrbiny, která je vzdálená od stínidla a = (2152 ± 1) mm, pro oba zdroje záření (červený laser s vlnovou délkou λ1 = (632 ± 10) nm a zelený laser s vlnovou délkou λ2 = (532 ± 10) nm) pro dvě šířky štěrbiny . Urči polohu prvního minima.
  3. Využij naměřených hodnot veličin a ověř platnost nerovnosti (7). Ověř platnost Heisenbergova principu neurčitosti (1), a/nebo urči hodnotu Planckovy konstanty.
  4. Zhodnoť dosažené výsledky měření a přesnost určení Planckovy konstanty.
  5. Jako budoucí učitel zhodnoť využití reálného vzdáleně řízeného experimentu a porovnej ho s měřením v laboratoři, v případě, že jsi tuto úlohu už měl možnost měřit.