Magnetické pole v ose cívky

Úvod

Servis aparatury do 25. 8. 2014.

U magnetu víme, že není možné oddělit jeho severní a jižní pól. Magnetické pole je vírové, tedy neexistují magnetické monopóly (na rozdíl od pole elektrického – monopólem je např. každá částice s elektrickým nábojem). Magnetické pole můžeme znázornit pomocí tzv. magnetických indukčních čar, které vždy tvoří uzavřené křivky, a to jak kolem proudovodiče, tak v okolí běžného magnetu, v jehož objemu se uzavírají.

http://www.thunderbolts.info/thunderblogs/images/electromagnetism_simple_651x709.jpg http://basharspacetimeantenna.files.wordpress.com/2011/03/magnetic-field-in-a-straight-coil-of-wire.gif?w=455&h=257
Obr. 1: Magnetické pole kolem přímého proudovodiče [Zdroj: The Free Dictionary] Obr. 2: Magnetické pole cívky [Zdroj: BSTA]

Magnetické pole kolem samotného proudovodiče bývá slabé (obr. 1). K jeho zesílení můžeme vodič namotat do sousedících závitů a vyrobit tak cívku (obr. 2). Zatímco mezi sousedními závity se vektory magnetické indukce vzájemně vyruší, kolem cívky nikoliv a uvnitř bude hustota magnetických silokřivek vyšší. Magnetické pole můžeme navíc značně zesílit, doplníme-li cívku jádrem z měkkého feromagnetického materiálu. Potřebujeme-li silné magnetické pole v určitém prostoru vyplněném vzduchem, pak nejlépe uzavřené jádro cívky přerušíme a oba konce přerušení vhodně vytvarujeme (vytvoříme tzv. pólové nástavce – viz obr. 3).

http://www.gmw.com/electromagnets/dipole/3470/images/250_3470.jpg
Obr. 3: Pólové nástavce k zesílení magnetického pole v prostoru se vzduchem. [Zdroj: GMW]

Velikost magnetického pole pak můžeme nastavit pomocí proudu tekoucího v závitech (případně počtem závitů). Velikost magnetické indukce můžeme přímo měřit tzv. teslametrem. Hlavní jednotkou magnetické indukce je tesla (značka T), častěji se používá militesla (mT).